Desinfección, desratización y desinsectación en Girona

Inscrita al Reg. de Serveis de Plaguicides num. 0023CAT-SGI

Control de Plagues Girona

Especialitzatció en serveis de desinsectació, desratització i tractament de la fusta.

100% d´efectivitat

Existeixen molts organismes que poden esdevenir plagues a l'entorn urbà, ocasionant problemes com:


• Danys econòmics:  Malmeten estructures i objectes, contaminen aliments, i en ocasions comporten grans pèrdues econòmiques.

• Danys en la salut:  Poden ocasionar al.lèrgies i picadures a les persones i animals domèstics. També poden ocasionar malalties a les persones, perquè en ocasions, algunes plagues són vectors directes d'organismes causants de malalties, o contaminen aliments amb diversos microorganismes patògens per a les persones.

Alterar la qualitat de vida ja que poden provocar estrès psicològic, vergonya social o rebuig directament.Això en ocasions pot portar pèrdues econòmiques a causa d'una mala imatge social.


Sembla, doncs, evident la necessitat de controlar aquestes plagues per evitar o solucionar els problemes que se'n deriven.